در سال ۱۳۶۴، فرزانه ستوده، پس از دریافت درجه لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) و دریافت کارشناسی ارشد مدیریت نهادهای آموزشی از دانشگاه کانزاس آمریکا و آشنایی با نهادهای آموزشی مقاطع تحصیلی گوناگون، در سرزمین متفاوت ، درهای مهدکودک و پیش دبستانی نمونه تهران را بر روی فرزندان عزیز خویش، گشود. تا خانواده بزرگ و گرانقدر نمونه تهران شکل گیرد و هر سال گسترده تر شود چنین افتخاری آنهم برآمده ازاعتماد خانواده نمونه تهران، از همان روزهای نخست، مهد کودک و پیش دبستانی نمونه تهران را برآن داشت تا اهداف خویش را به گونه ای انتخاب کندکه نمونه تهران، نامی را که بر خود نهاده بود، به راستی برازنده و با معنا باشد. این هدف تنها باصداقت در عمل، وجدان کاری ، پشتکار، تخصص علمی همگام شدن با دستاوردهای روز مهدها و پیش دبستانی ها جهان و شناخت آخرین دگرگونی های تعلیم و تربیت و سایر حیطه های مرتبط، احترام به نظرات والدین و ارتباط دایمی با آنان، تحقق پیدا می کند.

گواه تحقق اهداف یادشده ، تربیت و تقدیم بیش از ده هزار نوآموز به عرصه ی آموزشی – ایران عزیزمان در سی و دو سال گذاشته است.

اینجاست که باز هم تکرار می کنیم:

moshk

مربیان نمونه تهران دارای لیسانس مرتبط و یا دارای سابقه ی کار مفید و ممتد می باشند. اجازه دهید تا تاکید شود که در هر کلاس یک معلم زبان و یک مربی و یک کمک مربی بصورت دائم حضور دارند. در باب تغذیه فرزندان عزیز مهد نمونه تهران از اولین روز تاسیس تاکید داشته است که والدین می توانند بدون وقت قبلی در محیط مهد حاضر و بر تغذیه فرزندان نظارت نمایند. در خاتمه باید تاکید کرد که بدون نظم و پشتکار امکان عرضه بهترین خدمات آموزشی و پرورشی ممکن نمی گردد تنها بیان می شود.